- 8 posturi asistenți medicali generaliști
- 1 post asistent medical radiologie
- 4 posturi registratori medicali
- 1 post agent DDD debutant
- 2 posturi brancardieri
- 13 posturi îngrijitoare de curățenie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru asistent medical generalist:

- studii postllceale sau echlvalente/studll de scurtă durată/studii superioare în specialitate;
- certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și avizul de liberă practică pe anul 2022;
- șase luni vechime în specialitate.

Pentru asistent medical radiologie:
- studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare în specialitate;
- certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și avizul de liberă practică pe anul 2022;
- șase luni vechime în specialitate.

Pentru registrator medical:
- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
- curs operare calculator;
- șase luni vechime în specialitate.

Pentru agent DDD debutant:
- certificat de absolvire a școlii generale;
- certificat de calificare agent dezinfecție – deratizare – dezinsecție;
- nu necesită vechime în muncă.

Pentru îngrijitoare de curățenie și brancardier:
- certificat de absolvire a școlii generale;
- curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
- fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 23 mai 2022, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
- proba scrisă în data de 31 mai 2022, ora 10.00;
- data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și