Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- diplomă de licență în specialitate economică sau tehnică
- vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani
- vechime pe funcții de conducere (șef birou, șef serviciu) minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 29 septembrie 2021, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
- 08 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- 14 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu/ proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, județul Maramureș, telefon 0262/311.541, interior 221.

Mai multe detalii aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și