1.ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea/ specialitatea ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ - 40 locuri

2. ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Școala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru
Ghica” - Drăgăşani Subofiţeri de jandarmi - 125 locuri

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni - 125 locuri

3. NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Management economico-financiar:

Finanţe-contabilitate - 2 locuri
Administraţie publică Intendenţă - 4 locuri

Academia Tehnică Militară:

Transmisiuni - 1 loc
Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională - 1 loc

Condiții de participare:

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
NOTĂ :
Candidaţii la concursul de admitere pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti vor mai prezenta următoarele documente:
- declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă;
- în situaţia în care a absolvit sau a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ superior candidatul va conexa la dosar o adeverinţă de la acea instituţie de învăţământ care să ateste regimul de finanţare al cursurilor urmate;
o candidaţii de alte etnii (inclusiv romi) – vor prezenta o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
o candidaţii de etnie maghiară –trebuie să dovedească faptul că, au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară;
o candidaţi, pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.
În acest sens cei care au mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, iar fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare, iar evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti centrului, în perioadele care vor fi stabilite prin Dispoziţie a directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I.

DOSARUL DE CONCURS
1. Cererea de înscriere ;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
3. Curriculum vitae;
4. Angajament;
5. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă în original care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul 2014;
6. Foaia matricolă (copie legalizată);
7. Fişa medicală în original (completată şi încheiată);
8. Certificat de naştere (copie legalizată);
9. Copii ale: actului de identitate (C.I. / B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie, certificatului de naştere pentru soţ / soţie şi fiecare copil;
10. Autobiografia;
11. Tabelul nominal cu rudele candidatului
12. Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;
13. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale);
14. Trei fotografii color 3/4 cm;
15. Două fotografii color 9/12 cm.

DEPUNEREA CERERILOR ŞI DOSARELOR DE RECRUTARE
Cererile de participare/fişele de înscriere pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior, precum şi la şcolile postliceale ale MApN se depun până la data de 02 iunie 2014, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, până la data de 08 august 2014.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 13 iunie 2014.
Dosarele de recrutare ale candidaţilor la toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (academii militare şi şcoli postliceale), până la data de 20 iunie 2014.
Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI şi tabelele nominale cu aceştia se transmit unităţilor de învăţământ până la data de 15 august 2014.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe situ-rile instituţiilor de învăţământ şi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, Baia Mare, b-dul Unirii nr. 34, sau telefon 0262/277779, interior 24557 sau 24535.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și