Pentru aceasta, personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, continuă desfăşurarea activităţilor specifice la toate instituţiile de învăţământ liceal din judeţul Maramureş, în vederea prezentării unui scurt metraj cu instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne în cadrul unor întâlniri cu viitorii absolvenţi, pentru a le pune la dispoziţie mai multe informaţii despre condiţiile şi modul de a accede la aceste instituţii de învăţământ.

Sesiunea de admitere 2017:

- ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” – BUCUREŞTI:

- 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă - domeniul de licenţă „Drept” programul de studii universitare de licenţa „Drept";

- 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă - domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţa/specializarea „Ordine şi siguranţă publică" (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

ŞCOLI POSTLICEALE ALE M.A.I.:

- ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRĂGĂŞANI

- 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi),astfel:
-174 locuri alocate Jandarmeriei Române
-6 locuri pentru S.P.P.

ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „PETRU RAREŞ” FĂLTICENI

- 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi

ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI

- 38 locuri din care:
• 2 locuri - Armament, aparatura artileristica §i sisteme de conducere a focului;
• 5 locuri - Materiale energetice şi apărare C.R.B.N;
• 4 locuri - Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
• 4 locuri - Blindate, automobile şi tractoare;
• 2 locuri - Constructii şi fortificatii;
• 4 locuri - Topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezică;
• 5 locuri - Echipamente şi sisteme electronice militare;
• 3 locuri -Comunicaţii pentru apărare si securitate;
• 5 locuri -Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
• 4 locuri - Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” SIBIU

- 22 locuri din care:
• 1 loc - Managementul organizaţiei - Auto;
• 2 locuri - Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete ;
• 3 locuri – Managementul sistemelor de comunicaţi militare – Comunicaţii şi informatică;
• 12 locuri - Management economico-financiar - Finanţe-contabilitate;
• 4 locuri - Administraţie publică – Intendenţă.

INSTITUTUL MEDICO-MILITAR

- 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală),specialitatea militară „Medicină generală”

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” –FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC

- 12 locuri alocate M.A.I.(IGAV),
• 10 locuri - Managementul aviaţiei – Aviaţie piloţi ;
• 2 locuri - Managementul traficului aerian - Controlor trafic Aerian;

ACADEMIA NAVALĂ "Mircea cel Bătrân" CONSTANTA

FACULTATEA DE INGINERIE MARINA

• 4 locuri alocate M.A.I., specialitatea militara "Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale

UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE APĂRARE "CAROL I"

• 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militara „Logistică".

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI

- 3 locuri de maistru militar auto

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”

- 12 locuri din care:
• 2 locuri - Armament şi instalaţii de lansare;
• 2 locuri - Auto;
• 1 loc – Geniu ;
• 1 loc- Construcţii;
• 2 locuri - Tehnica de comunicatii;
• 2 locuri - Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
• 2 locuri - Intendenţă.

ŞCOALA MILITARA DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” CONSTANŢA

- 14 locuri din care:
• 2 locuri - Artilerie navală şi antiaeriană;
• 4 locuri - Timonier si tehnica de navigaţie navală;
• 2 locuri - Comunicaţii navale si observare semnalizare;
• 6 locuri - Motoare şi instalaţii electrice navale.

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale ;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile ;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ .
Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2017, certificate pentru conformitate de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate; (în locul diplomei de bacalaureat candidaţii care promovează examenul de bacalaureat în anul şcolar curent pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) ;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea;se acceptă şi copiile legalizate;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) certificatul de cazierul judiciar în termen de valabilitate (extrasul de pe cazierul judiciar care se poate solicita de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului);
g) o fotografie color 9 x 12 cm ;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii etnici/minoritari(romi,maghiari,alte minorităţi naţionale,etc)care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora,declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare,în original,o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară,constituită potrivit legii.

DEPUNEREA CERERILOR ŞI DOSARELOR DE RECRUTARE

Cererile de participare/fişele tip de înscriere pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior(ale MAI şi MApN), precum şi la şcolile postliceale ale MApN se depun până la data de 26 mai 2017, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, până la data de 21 iulie 2017.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se depun la sediul I.J.J. Maramureş până la data de 19 iunie 2017.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (academii militare şi şcoli postliceale) se depun la sediul I.J.J. Maramureş până la data de 19 iunie 2017.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI (Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni) se depun la sediul I.J.J. Maramureş până la data de 08 august 2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe situ-rile instituţiilor de învăţământ şi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, Baia Mare, b-dul Unirii nr. 34, sau telefon 0262/277779, interior 24557 sau 24535.

În urma campaniei derulate anul trecut, candidaţii de pe raza judeţului Maramureş au fost admişi în instituţiile militare de învăţământ astfel:

Pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti - curs la zi - 4 candidaţi (3 bărbaţi şi 1 femeie) au fost declaraţi ,,Admis” în urma concursului de admitere.

Pentru Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, Candidatul a fost declarat „Admis” în urma concursului de admitere.

Pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni – 8 candidaţi (6 bărbaţi şi 2 femei) au fost declaraţi „Admis” în urma concursului de admitere.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet