Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
studii (obligatoriu): studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
vechime (obligatoriu): în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani;
studii de master în domeniul management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției dc administrator public;
experiența în management de minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 iulie 2021, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
09 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
15 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și