- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Ambulatoriul pediatrie;
- asistent medical generalist principal, studii PL/SSD/SS – Ambulatoriul chirurgie generală;
- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Ambulatoriul medicină Internă;
- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Ambulatoriul urologie;
- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Ambulatoriul O.R.L.;
- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Ambulatoriul neurologie;
- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Secția chirurgie generală;
- asistent medical generalist, studii PL/SSD/SS – Compartimentul neurologie;
- asistent medical generalist debutant, studii PL/SSD/SS – Secția cardiologie;
- asistent medical debutant, specialitatea laborator, studii PL – Laboratorul analize medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist debutant:
absolvent(ă) cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă – asistent medical generalist sau diplomă de studii postliceale prin echivalare H.G. nr. 797/1997, sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2021 sau adeverință de participare concurs, eliberată de A.M.G.M.A.M.R.;
vechime în specialitate – nu.
asistent medical generalist:
absolvent(ă) cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă-asistent medical generalist sau diplomă de studii postliceale prin echivalare H.G. nr. 797/1997, sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate, sau diplomă de licență în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2021;
vechime în specialitate – minimum 6 luni.
asistent medical generalist principal:
absolvent (ă) cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă – asistent medical generalist sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate, sau diplomă de licență în specialitate;
certificat de membru A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2021;
vechime în specialitate – minimum 5 ani;
diplomă de grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 iulie 2021, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
30 iuliue 2021, ora 10.00: proba scrisă;
05 august 2021, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Recuperare Borșa, str. Floare de Colţ, nr. 1, Județul Maramureș, telefon: 0262/342.120, interior 120.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și