Carantina zonală va intra în vigoare din această seară și va fi valabilă pentru o perioadă de 14 zile. Măsurile și responsabilitățile care trebuie respectate în perioada carantinei zonale sunt aceleași care au fost stabilite anterior și pentru comunele Bârsana și Asuaju de Sus cu localitățile aparținătoare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș, va transmite prin sistemul RO-ALERT, mesajul de avertizare a locuitorilor comunei Giulești cu privire la instituirea carantinei zonale și a regulilor generale, a mai adăugat subprefectul de Maramureș.
Măsurile și responsabilitățile stabilite pentru punerea în aplicare pe perioada carantinei zonale și care trebuie respectate sunt următoarele:

🛑se interzice intrarea/ieșirea din comuna Giulești, cu localitățile aparținătoare Giulești și Nănești, județul Maramureș prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

🛑circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

🛑În comuna Giulești, carantinată zonal se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează comuna Giulești.

1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în comuna Giulești și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. În intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

n) participarea la activități religioase;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a datoriei;

p) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2;

4. În intervalul orar 20,00-5,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și p).

5. În/Din zona carantinată zonal este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în comuna carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) urgențe medicale.

‼️pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

‼️pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

‼️declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.4, data completării și semnătura.

🟢se permite tranzitarea comunei Giulești, cu localitățile aparținătoare Giulești și Nănești, județul Maramureș pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.

▶️prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.

🟢slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

🟢slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări etc.) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu respectarea normei de 4mp/persoane.

🟢accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane;

🟢se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a maxim 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

🟢la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

🛑se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri.

🛑se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

🔹controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din cele două comuna carantinată zonal, cu localitățile aparținătoare și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș sau Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, după caz.

În cele două comune carantinate zonale se interzic următoarele activități:

🛑organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

🛑organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;

🛑activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse în regim take away și catering);

🛑activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate - cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr. 60/2020;

🛑activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;

🛑organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;

🛑organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;

🛑toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor organizate sub egida federațiilor de specialitate;

🛑activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.

‼️se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program non-stop.

‼️se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

‼️operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează comuna carantinată zonal vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

- Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

- Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

- Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

- Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

‼️cursurile unităților de învățământ se vor desfășura în comuna carantinată zonal, cu localitățile aparținătoare în sistem online.

🟢Direcția de Sănătate Publică Maramureș va întreprinde următoarele:

(1)Analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;

(2)Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

(3)Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);

(4)Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

➡️nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

➡️sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

➡️alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și